Login

Register

Delfoi-manageri-koulutus 2015

December 9, 2014

Delfoi-manageri 2015

Delfoi-manageri -koulutuksella valmennetaan verkkopohjaisten Delfoi-tutkimusten tekijöitä tyydyttämään lisääntynyttä tarvetta. Manageriopinnot järjestetään vapaan sivistystyön lain mukaisina avoimen yliopiston koulutuksina, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran, Otavan Opiston ja Metodixin kanssa.

Opintosuoritukset perustuvat näyttöihin, joita järjestetään Delfoi-työpajojen yhteydessä. Muuten opinnot on mahdollista porrastaa ja ajoittaa vapaasti verkon välityksellä tapahtuviksi.

Koulutus edellyttää osallistumista Delfoi-kehittäjäyhteisön (http://edelfoi.ning.com) vertaistoimintaan. Toinen keskeinen oppimisympäristö on eDelfoi-ohjelmisto (http://edelfoi.fi).

Manageri-koulutus koostuu kirjallisuusosasta ja kahdesta näytöstä, joista suppeampi tehdään itsevalitusta aiheesta ja laajempi tilaustyöstä, joka voi olla myös opinnäytetyö.


I Metoditieto
Metoditieto-jaksolla perehdytään Delfoi-menetelmään kirjallisuuden, kirjallisuuskatsauksen, referaatin ja metodiesseen avulla. Referaatti ja essee julkaistaan Delfoi-kehittäjäyhteisön ja Metodixin sivustoilla. Jakson päätteeksi osallistutaan metodin kehittämistä käsittelevään teemakeskusteluun. Kirjallisuusjakson pituus on neljä ja puoli (4,5) opintoviikkoa ja kuusi (7) opintopistettä.

Tehtävät

 • Kirjallisuuteen perehtyminen
 • Kirjallisuuskatsaus (näyttö)
 • Referaatti (näyttö)
 • Essee (näyttö)
 • Metodikeskustelu (näyttö)
 • Arviointi

Kirjallisuus

 • Rubin, A. (2003) Tulevaisuustutkimuksen perusteet. Metodix.
 • Futura Vol. 28, No. 1 (2009) Philosophical Essays of Knowledge of the Future. Guest editors: Pentti Malaska & Eleonora Masini.
 • Kuusi, O. (2003) Delfoi-metodi. Metodix.
 • Gordon, T.J. (2007) The Delphi Method. The Millennium Project. Futures Research Methodology - V3.0. Verkossa http://millennium-project.org/FRMv3_0/04-Delphi.pdf .
 • Gordon, T.J. (2008) The Real-Time Delphi Method. The Millennium Project. Futures Research Methodology - V3.0. Verkossa http://www.millennium-project.org/FRMv3_0/05-Real-Time_Delphi.pdf .
 • Gordon T., Pease A. (2006) An Efficient, “Round-less” Almost Real Time Delphi Method. Technological Forecasting and Social Change 73. Verkossa http://www.realtimedelphi.org/library/delphi_article.html .
 • Linturi, H. (2007) Delfoin metamorfoosit. Futura 1/2007.
 • Turoff, M. & Linstone, H. (2002) The Delphi Method. Techniques and Applications. Verkossa http://is.njit.edu/pubs/delphibook/ .
 • Turoff, M. & Starr, R. H. 1996 Computer Based Delphi Processes. Kirjassa Adler and Ziglio, (toim.) Gazing Into the Oracle: The Delphi Method and Its Application to Social Policy and Public Health, London, Kingsley Publishers.
 • Kuusi, O. (1999) Expertise in the Future Use of Generic Technologies. VATT-tutkimuksia 59. Verkossa http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/t59.pdf .
 • Tapio, P. (2002) Disaggregative policy Delphi Using cluster analysis as a tool for systematic scenario formation. Technological Forecasting and Social Change.
 • Perehtyminen yhteen teoksista (a) Korhonen-Yrjänheikki, Kati (2011) Future of the Finnish Engineering Education – A Collaborative Stakeholder Approach. ISBN 978-852-5633-48-1. TEK. Miktor. Helsinki. Verkossa  http://www.tek.fi/ci/pdf/julkaisut/KKY_dissertation_web.pdf. (b) Laakso, Kimmo (2011) Matkaviestinnän sääntely ja sen vaikutukset Suomessa 1985–2015 . Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 965. ISBN 978-952-15-2570-4. ISBN 978-15-2597-1. Tampereen yliopistopaino Oy. 2011. Verkossa http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/20535. (c ) Yrjö Myllylä (2007) Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 2020. Joensuun yliopisto, Yhteiskunta- ja aluetieteiden laitos. Joensuu. Verkossa http://joypub.joensuu.fi/publications/dissertations/myllyla_murmanskin/myllyla.pdf. (d) Paaso, Aila (2010) Osaava ammatillinen opettaja 2020. Tutkimus ammatillisen opettajan tulevaisuuden työnkuvasta. Rovaniemi: Lapin yliopisto 2010, Acta Universitatis Lapponiensis 174. ISBN 978-952-484-348-5. ISSN 0788-7604. (e) Petri Tapio (2002) The limits to traffic volume growth. University of Helsinki. Verkossa http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/maa/limno/vk/tapio/thelimit.pdf. (f) Valtonen, Vesa (2010) Turvallisuustoimijoiden yhteistyö. Maanpuolustukorkeakoulu, taktiikan laitos. Julkaisusarja 1, Helsinki. Verkossa http://www.mpkk.fi/wcm/1c2b3200446516fcb7efb70619e9d60c/Valtonen+-+Turvallisuustoimijoiden+yhteistyo.pdf?MOD=AJPERES.

II Pieni näyttö
Pienessä näytössä toteutetaan autenttinen Delfoi-harjoitus Real-Time Delphi -tekniikkaa käyttäen. Jaksolla perehdytään menetelmään oman tiedonalan tai intressien näkökulmasta. Toimintaympäristönä käytetään eDelfoi 4.0-ohjelmistoa http://edelfoi.fi). Vaihtoehtoisina ympäristöinä on mahdollista käyttää myös WFS:n Real-Time Delphiä (http://www.realtimedelphi.org/) tai teknologiaennakointiin erikoistunutta TechCast-sovellusta (http://www.techcast.org/).

Opiskelijat saavat opintojen yhteydessä käyttöönsä viisivuotisen managerioikeuden eDelfoi-ohjelmistoon, jonka avulla he luovat tutkimusympäristön ja toteuttavat Delfoi-tutkimuksen. Pikku näytön pituus on neljä (4) opintoviikkoa, joka vastaa kuutta (6) opintopistettä.

Tehtävät

 • eDelfoi 4.0-ohjelmiston opiskelu ja haltuunotto
 • Delfoi-tutkimussuunnitelman laatiminen ja muiden suunnitelmien arviointi
 • asiantuntijapaneelin valinta ja ensimmäisen kierroksen kyselylomakkeen toteutus
 • tutkimusprosessin ohjaus ja toteutus
 • tutkimuksen tiedotus ja raportointi
 • oman ja muiden tutkimusten arviointi
 • tutkimuksen julkaiseminen

III Iso näyttö
Iso näyttö koostuu monikierroksisesta Delfoi-tilaustutkimuksesta (tai opinnäytetyöstä), jossa manageri vastaa menetelmä- ja ohjelmistoasiantuntijuudesta ja prosessista. Toimintaympäristönä käytetään eDelfoi 4.0-ympäristöä http://edelfoi.fi).

Opiskelijat saavat käyttöönsä viisivuotisen managerioikeuden ohjelmistoon, jonka avulla he luovat tilatun tutkimusympäristön ja toteuttavat Delfoi-tutkimuksen. Ison näytön laskennallinen pituus on kahdeksan (8) opintoviikkoa ja kaksitoista (12) opintopistettä. Koko managerikoulutuksen pituus on 16 opintoviikkoa ja 25 opintopistettä.

Tehtävät

 • eDelfoi 4.0-ohjelmiston haltuunotto
 • tutkimussuunnitelman laatiminen toimeksiannon tai opinnäytetyön vaatimusten mukaan
 • muiden tutkimussuunnitelmien arviointi
 • asiantuntijapaneelin määrittely, rekrytointi ja motivointi
 • tilaustutkimuksen tai opinnäytetyön prosessin ohjaus ja toteutus
 • tutkimuksen tiedotus ja raportointi
 • oman ja muiden tutkimusten arviointi
 • tutkimuksen julkaiseminen

Haku
Managerikoulutusta varten on perustettu oma ryhmä Delfoi-kehittäjäyhteisön sivuille http://edelfoi.ning.com/group/delfoi-manageri. Ilmoittautua voi Jenni Linturille, Anita Rubinille tai Hannu Linturille. Aikataulu on vapaa ja sovitaan kunkin opiskelijan kanssa erikseen.

Kouluttajat ja todistus
Kouluttajina toimivat Tuomas Hyvönen, Osmo Kuusi, Jari Lankinen, Hannu Linturi ja Anita Rubin sekä vierailevat Delfoi-asiantuntijat. Managerikoulutuksesta (24 op) annetaan erillinen todistus, jonka voi sisällyttää muihin opintoihin.

Yhteystiedot
Hannu Linturi, hannu.linturi@otavanopisto.fi, hannu.linturi@metodix.com, puh. 040 081 5515
Jenni Linturi, jenni.linturi@otavanopisto.fi, puh. 040 721 4779
Anita Rubin, anita.rubin@otavanopisto.fi, anita.rubin@utu.fi, puh 050 523 9772