Login

Register

Delfoi-koulutus 2015

November 27, 2014

Delfoi-kurssit 2015

Delfoi-opinnot järjestetään vapaan sivistystyön lain mukaisina avoimen yliopiston koulutuksina, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Internetix Campuksen, Otavan Opiston ja Metodixin kanssa.

Minimissään Delfoi -koulutus on osallistumista menetelmätoteutukseen panelistin näkökulmasta ja laajimmillaan väitöstutkimusten ohjausta. Oma osansa on tutkimuslaitosten ja työelämän tutkimuksilla sekä menetelmäkehittämisellä, johon Delfoi-yhteisö laajemminkin osallistuu. Toimintaympäristöinä ovat Delfoi -kehittäjäyhteisö ja -työpajat (http://edelfoi.ning.com) sekä eDelfoi -ohjelmisto (http://edelfoi.fi).

I Delfoi-perusteet: panelistinäkökulma

Tutustumisjaksolla perehdytään Delfoi-menetelmään ja sen eDelfoi -verkkosovellukseen (http://edelfoi.fi) asiantuntijapanelistin näkökulmasta. Alkujaksolla simuloidaan Delfoi-prosessi ja reflektoidaan saatuja kokemuksia ja menetelmää yleisemminkin. Tutustumisjakso kestää 2-4 viikkoa ja edellyttää aktiivista osallistumista kyselyyn sekä tutustumista Delfoi-artikkeleihin. (2 ov/3 op)

Tehtävät

 • Harjoituspaneeliin osallistuminen asiantuntijajäsenen roolissa (harjoitus tai autenttinen)
 • Delfoi-tutkimussuunnitelman ja/tai Delfoi-kyselyn kommentointi (autenttinen)
 • Kirjallisuus: Anita Rubin, Tulevaisuustutkimuksen perusteet (artikkeli), Osmo Kuusi, Delfoi-metodi (artikkeli), Hannu Linturi (2007) Delfoin metamorfoosit. Futura 1/2007 (artikkeli)

II Delfoi-menetelmä: menetelmäteoria, tutkimusaihe ja tutkimusympäristö

Toisella jaksolla perehdytään menetelmään oman tiedonalan näkökulmasta, esitellään ja dokumentoidaan oma (harjoitus)tutkimusaihe ja valitaan sille sopiva Delfoi-tekniikan sovellus. Ne jotka eivät jatka varsinaiseen suunnitelmaan kirjoittavat esseen metodista oman tiedonalan näkökulmasta. Jakson aikana laaditaan Delfoi-harjoitus verkkoon ja perustetaan kullekin opiskelijalle oma tutkimusympäristö verkkoon. Käytössä on eDelfoi -ohjelmisto, johon jaksolla perehdytään managerinäkökulmasta siten, että se toimii metodioppimisen toiminnallisena välineenä. Vaihtoehtoisina ohjelmina voi käyttää Real-Time Delphiä (http://www.realtimedelphi.org/) tai TechCast-sovellusta (http://www.techcast.org/). (2 ov/3 op).

Tehtävät

 • Delfoi-harjoitustutkimuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi verkkoon
 • Live/Real-Time Delfoin suunnitteluprosessiin osallistuminen ja/tai oman tutkimustyön perussuunnitelma ja aikataulu
 • Kirjallisuus: Gordon, T.J. (2007) The Delphi Method. The Millennium Project. Futures Research Methodology - V3.0. Verkossa http://millennium-project.org/FRMv3_0/04-Delphi.pdf , Gordon, T.J. (2008) The Real-Time Delphi Method. The Millennium Project. Futures Research Methodology - V3.0. Verkossa http://www.millennium-project.org/FRMv3_0/05-Real-Time_Delphi.pdf , Gordon T., Pease A. (2006) An Efficient, “Round-less” Almost Real Time Delphi Method. Technological Forecasting and Social Change 73. Verkossa http://www.realtimedelphi.org/library/delphi_article.html , State of the Future, Petri Tapio (2002) Disaggregative policy Delphi Using cluster analysis as a tool for systematic scenario formation. Technological Forecasting and Social Change. (artikkeli).

III Delfoi-suunnittelu: verkkopohjainen tutkimussuunnittelu

Kolmannella jaksolla kukin opiskelija tai opiskelijaryhmä laatii omaan tieteen- tai tiedonalaan sovitetun aihekuvausta tarkemman tutkimussuunnitelman (tutkimusaihe, kysymyksenasettelu, tutkimustavoite, tutkimusteemat, asiantuntijuudet ja paneelin rakenne). Samalla jatkuu verkkotyökalun (eDelfoi, RT Delphi, TechCast) managerikäyttö niin, että osallistutaan myös työkalun kehittämiseen.

Näkökulmaa laajennetaan kehittäjäyhteisötoiminnan suuntaan siten, että jaksolla osallistutaan myös muiden töiden kehittämiseen liittoutuen ja konsultoiden sekä toimien tarvittaessa muiden asiantuntijapanelisteina tai avaininformantteina. Opiskelijoille suositellaan käytäväksi lähityöpajaa toisen tai kolmannen jakson aikana. (2-4 ov/3-6 op)

Tehtävät

 • Tutkimussuunnitelma ja ensimmäisen kierroksen kyselyn laatiminen (autenttinen)
 • Osallistuminen Live-Delfoin/RT Delphin tekemiseen apumanagerina (autenttinen)
 • Kirjallisuutta: sopimuksen mukaan: Turoff, M. & Linstone, H. (2002) The Delphi Method. Techniques and Applications. Verkossa http://is.njit.edu/pubs/delphibook/ , Kuusi, O. (1999) Expertise in the Future Use of Generic Technologies. VATT-tutkimuksia 59. Verkossa http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/t59.pdf , Tapio, P. (2002) Disaggregative policy Delphi Using cluster analysis as a tool for systematic scenario formation. Technological Forecasting and Social Change. Perehtyminen yhteen teoksista (a) Korhonen-Yrjänheikki, Kati (2011) Future of the Finnish Engineering Education – A Collaborative Stakeholder Approach. ISBN 978-852-5633-48-1. TEK. Miktor. Helsinki. Verkossa  http://www.tek.fi/ci/pdf/julkaisut/KKY_dissertation_web.pdf. (b) Laakso, Kimmo (2011) Matkaviestinnän sääntely ja sen vaikutukset Suomessa 1985–2015 . Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 965. ISBN 978-952-15-2570-4. ISBN 978-15-2597-1. Tampereen yliopistopaino Oy. 2011. Verkossa http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/20535. (c) Myllylä Yrjö (2007) Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 2020. Joensuun yliopisto, Yhteiskunta- ja aluetieteiden laitos. Joensuu. Verkossa http://joypub.joensuu.fi/publications/dissertations/myllyla_murmanskin/myllyla.pdf. (d) Paaso, Aila (2010) Osaava ammatillinen opettaja 2020. Tutkimus ammatillisen opettajan tulevaisuuden työnkuvasta. Rovaniemi: Lapin yliopisto 2010, Acta Universitatis Lapponiensis 174. ISBN 978-952-484-348-5. ISSN 0788-7604. (e) Petri Tapio (2002) The limits to traffic volume growth. University of Helsinki. Verkossa http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/maa/limno/vk/tapio/thelimit.pdf. (f) Valtonen, Vesa (2010) Turvallisuustoimijoiden yhteistyö. Maanpuolustukorkeakoulu, taktiikan laitos. Julkaisusarja 1, Helsinki. Verkossa http://www.mpkk.fi/wcm/1c2b3200446516fcb7efb70619e9d60c/Valtonen+-+Turvallisuustoimijoiden+yhteistyo.pdf?MOD=AJPERES.

IV Delfoi-toteutus: tutkimusprojekti

Neljännessä vaiheessa käynnistetään todelliset tutkimusprosessit, ohjataan tutkimuksen (managerointi) kulkua, analysoidaan tuloksia ja julkaistaan tutkimustulokset verkossa. Kiinnostuneet tai ison tutkimustyön käynnistäneet jatkavat jatkokurssilla ja /tai Delfoi-managerikoulutuksessa. (4-8 ov/6-12 op)

Delfoi-ohjelmaa pääsee opiskelemaan 24/7. Aikataulu on omatahtinen ja siitä syystä kouluttaja on aina myös tahdikas eikä häiritse kenenkään lepotilaa. Tulevaisuutta ei saa koskaan kiinni joten kiirettä ei sen takia ole. Kunkin täytyy herätä horteistaan omin voimin, jos sellainen kohdalle osuu. Heräämistä tuetaan kiertoteitse sillä, että Delfoi-oppimisessa suositaan sulautunutta toimintaa. Juuri mitään ei tehdä vain sen takia, että pitää näyttää osaamisensa jollekin vaan siksi, että se kehittää tai hyödyttää jotakuta asiaa tai yhteisöä.

Tehtävät

 1. Osallistuminen Delfoi-kehittäjäyhteisön toimintaan (autenttinen)
 2. Blogiartikkelin kirjoittaminen Delfoin erityispiirteestä tai -sovelluksesta
 3. Tutkimuksen toteutus ja dokumentointi (autenttinen)
 4. Tutkimuksen arviointi
 5. Kirjallisuus: Futura Vol. 28, No. 1 (2009) Philosophical Essays of Knowledge of the Future. Guest editors: Pentti Malaska & Eleonora Masini.

Suoritukset

 • Delfoi Ia: perusteet, näyttönä osallistuminen Delfoi-paneeliin (2 ov/3 op)
 • Delfoi II: harjoitus ja aihesuunnitelma, näyttönä harjoituspaneeli verkkoon viritettynä (2 ov/3 op)
 • Delfoi III: suunnitelma, näyttönä Delfoi-tutkimuksen suunnitelma ja mallinnus verkkoon (3 ov/5 op)
 • Delfoi IVa: toteutus, Delfoi-tutkimusprosessi (näyttönä esim. pajan Real Time Delphi) (5 ov/8 op)
 • Delfoi IVb: toteutus, korkea-asteen Delfoi-tutkimusprosessi (näyttönä tutkimuksen toteutus ja tutkimusraportti)

Delfoi-pajat  2015

Delfoi-koulutuksen vuosikello on jaettu neljään jaksoon, joilla toteutetaan omat opinnolliset Delfoi-prosessinsa, joissa voi suorittaa I-III-kurssin suorituksia. Kaikissa Delfoi-pajoissa käsitellään yksilöllisiä tutkimussuunnitelmia ja toteutuksia, joissa on kyse III-IV-kurssin suorituksista. Monet jaksot toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten tai tutkimusinstituutioiden kanssa teemallisiksi ja yhteistoiminnallisiksi projekteiksi. Pajat järjestetään Mikkelissä, Helsingissä ja verkossa.

1. JAKSO

Ensimmäisellä vuosijaksolla toteutetaan yhteistyössä monitoimijaisena yhteisprojektina Oppimisen tulevaisuus 203-barometria täydentävä avoin Delfoi-tutkimus, johon opiskelijoilla on mahdollista osallistua panelistin (Delfoi Ia) tai Delfoi -suunnittelijan (Delfoi II, Delfoi III) näkökulmista. Ilmoittautumiset Hannu Linturille. Valittavana on kaksi aihepiiriä, joista toinen käsittelee oppimisen tulevaisuutta ja toinen radikaaleja teknologioita.

 • 16.01.-17.02. Työorganisaatioiden kehittäminen: harjoituspaneeli (erityistapauksena kouluyhteisö)
 • 06.02.-07.02. Työorganisaatioiden kehittäminen: Delfoi-kyselyiden laatiminen, paneelin valinta ja real-time delphi-kierros (Humak)
 • 13.03.-14.03. Työorganisaatioiden kehittäminen: analyysit, tulokset ja palautteet

Delfoi-kierrokset toteutetaan Delfoi-pajojen välissä.

2. JAKSO

Toisella ja kolmannella toteutetaan yhteistoiminnallinen Delfoi-projekti (aihe avoin). Jaksolla toteutetaan myös Oppimisen tulevaisuus 2030-barometrin kuusivuotismittaus ja Futura-lehden Koulun tulevaisuus 2030 -teemanumero 2/2015 .

 • 10.04.-11.04. Avoin Delfoi-prosessin suunnittelu
 • 15.05.-16.05. Avoin Delfoi-toteutus
 • 12.06.-13.06. Delfoi-prosessin arviointi ja raportointi

Työpajojen välissä ja aikana toteutetaan kyselykierrokset ja valmistellaan analyyseihin ja tuloksiin liittyviä tekstejä.

3. JAKSO

Kolmannella jaksolla julkaistaan Oppimisen tulevaisuus 2030-barometrin tulokset ja Futura 2/2015 -teemanumero. Heinäkuussa ei järjestetä työpajaa. Elokuun Delfoi-paja järjestetään Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarin yhteydessä.

 • 08/2015: Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaari (yhteistyöpaja)
 • 09/2015: Skenaariot ja syyskauden aloitus

4. JAKSO

Neljännellä jaksolla kehitetään tulevaisuustyökaluja Delfoi-tutkimuksen avulla. Lokakuussa suunnitellaan, marraskuussa toteutetaan ja joulukuussa arvioidaan tuloksia.

 • 10/2015: Avoin Delfoi-prosessin suunnittelu
 • 11/2015: Avoin Delfoi-toteutus
 • 12/2015 Delfoi-prosessin arviointi ja raportointi

Kokonaisuudet

Tulevaisuudentutkimukseen voi tehdä yhtä kurssia laajempia suoritus- ja tutkintokokonaisuuksia. Tulevaisuustiedon osalta on luonnosteltu kaksi laajempaa korkea-asteen mallista ja perusopintojen kokoista 12-15 opintoviikon mittaista kokonaisuutta (Delfoi ja Tulevaisuudentutkimus), joista annetaan erillinen todistus. Kahden vuoden väliajoin käynnistetään erillinen Delfoi-managerikoulutus, joka tähtää ammattimaiseen menetelmän managerointiin.

Verkkopalvelut

Ohjelmisto http://edelfoi.fi

Kehittäjäyhteisö http://edelfoi.ning.com

Verkkokurssi online http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi  (käytössä työpajoissa ja ohjauksissa)

Yhteydenotot

Jenni Linturi tai Hannu Linturi